LessonDateDayTime
117. 01. 2022Monday20:00 – 21:45 (15 min break)
219. 01. 2022Wednesday20:00 – 21:45 (15 min break)
324. 01. 2022Monday20:00 – 21:45 (15 min break)
426. 01. 2022Wednesday20:00 – 21:45 (15 min break)
31. 01. 2022No class
02. 02. 2022No class
507. 02. 2022Monday20:00 – 21:45 (15 min break)
609. 02. 2022Wednesday20:00 – 21:45 (15 min break)
714. 02. 2022Monday20:00 – 21:45 (15 min break)
816. 02. 2022Wednesday20:00 – 21:45 (15 min break)
921. 02. 2022Monday20:00 – 21:45 (15 min break)
23. 02. 2022No class
28. 02. 2022No class
1002. 03. 2022Wednesday20:00 – 21:45 (15 min break)
1107. 03. 2022Monday20:00 – 21:45 (15 min break)
1209. 03. 2022Wednesday20:00 – 21:45 (15 min break)
1314. 03. 2022Monday20:00 – 21:45 (15 min break)
1416. 03. 2022Wednesday20:00 – 21:45 (15 min break)
1521. 03. 2022Monday20:00 – 21:45 (15 min break)
1623. 03. 2022Wednesday20:00 – 21:45 (15 min break)
1728. 03. 2022Monday20:00 – 21:45 (15 min break)
1830. 03. 2022Wednesday20:00 – 21:45 (15 min break)