LessonDateDayTime
102. 03. 2022Wednesday20:00 – 21:45 (15 min break)
207. 03. 2022Monday20:00 – 21:45 (15 min break)
309. 03. 2022Wednesday20:00 – 21:45 (15 min break)
414. 03. 2022Monday20:00 – 21:45 (15 min break)
516. 03. 2022Wednesday20:00 – 21:45 (15 min break)
621. 03. 2022Monday20:00 – 21:45 (15 min break)
723. 03. 2022Wednesday20:00 – 21:45 (15 min break)
828. 03. 2022Monday20:00 – 21:45 (15 min break)
930. 03. 2022Wednesday20:00 – 21:45 (15 min break)