LessonDateDayTime
130. 05. 2022Monday20:00 – 21:45 (15 min break)
201. 06. 2022Wednesday20:00 – 21:45 (15 min break)
06. 06. 2022No Class
08. 06. 2022No Class
313. 06. 2022Monday20:00 – 21:45 (15 min break)
415. 06. 2022Wednesday20:00 – 21:45 (15 min break)
520. 06. 2022Monday20:00 – 21:45 (15 min break)
622. 06. 2022Wednesday20:00 – 21:45 (15 min break)
727. 06. 2022Monday20:00 – 21:45 (15 min break)
829. 06. 2022Wednesday20:00 – 21:45 (15 min break)
904. 07. 2022Monday20:00 – 21:45 (15 min break)