LessonDateDayTime
125. 04. 2022Monday20:00 – 21:45 (15 min break)
227. 04. 2022Wednesday20:00 – 21:45 (15 min break)
302. 05. 2022Monday20:00 – 21:45 (15 min break)
404. 05. 2022Wednesday20:00 – 21:45 (15 min break)
509. 05. 2022Monday20:00 – 21:45 (15 min break)
611. 05. 2022Wednesday20:00 – 21:45 (15 min break)
16. 05. 2022No Class
718. 05. 2022Wednesday20:00 – 21:45 (15 min break)
823. 05. 2022Monday20:00 – 21:45 (15 min break)
925. 05. 2022Wednesday20:00 – 21:45 (15 min break)
1030. 05. 2022Monday20:00 – 21:45 (15 min break)
1101. 06. 2022Wednesday20:00 – 21:45 (15 min break)
06. 06. 2022No Class
08. 06. 2022No Class
1213. 06. 2022Monday20:00 – 21:45 (15 min break)
1315. 06. 2022Wednesday20:00 – 21:45 (15 min break)
1420. 06. 2022Monday20:00 – 21:45 (15 min break)
1522. 06. 2022Wednesday20:00 – 21:45 (15 min break)
1627. 06. 2022Monday20:00 – 21:45 (15 min break)
1729. 06. 2022Wednesday20:00 – 21:45 (15 min break)
1804. 07. 2022Monday20:00 – 21:45 (15 min break)