LessonDateDayTime
119. 01. 2022Wednesday20:00 – 21:45 (15 min break)
224. 01. 2022Monday20:00 – 21:45 (15 min break)
326. 01. 2022Wednesday20:00 – 21:45 (15 min break)
31. 01. 2022No class
02. 02. 2022No class
407. 02. 2022Monday20:00 – 21:45 (15 min break)
509. 02. 2022Wednesday20:00 – 21:45 (15 min break)
614. 02. 2022Monday20:00 – 21:45 (15 min break)
716. 02. 2022Wednesday20:00 – 21:45 (15 min break)
821. 02. 2022Monday20:00 – 21:45 (15 min break)
923. 02. 2022Wednesday20:00 – 21:45 (15 min break)