LessonDateDayTime
107. 03. 2022Monday20:30 – 22:15 (15 min break)
209. 03. 2022Wednesday20:30 – 22:15 (15 min break)
314. 03. 2022Monday20:30 – 22:15 (15 min break)
416. 03. 2022Wednesday20:30 – 22:15 (15 min break)
521. 03. 2022Monday20:30 – 22:15 (15 min break)
23. 03. 2022No class
28. 03. 2022No class
630. 03. 2022Wednesday20:30 – 22:15 (15 min break)
704. 04. 2022Monday20:30 – 22:15 (15 min break)
806. 04. 2022Wednesday20:30 – 22:15 (15 min break)
911. 04. 2022Monday20:30 – 22:15 (15 min break)