LessonDateDayTime
119. 01. 2022Wednesday20:00 – 21:45 (15 min break)
224. 01. 2022Monday20:00 – 21:45 (15 min break)
326. 01. 2022Wednesday20:00 – 21:45 (15 min break)
31. 01. 2022No class
02. 02. 2022No class
407. 02. 2022Monday20:00 – 21:45 (15 min break)
509. 02. 2022Wednesday20:00 – 21:45 (15 min break)
614. 02. 2022Monday20:00 – 21:45 (15 min break)
716. 02. 2022Wednesday20:00 – 21:45 (15 min break)
821. 02. 2022Monday20:00 – 21:45 (15 min break)
923. 02. 2022Wednesday20:00 – 21:45 (15 min break)
28. 02. 2022No class
02. 03. 2022No class
1007. 03. 2022Monday20:30 – 22:15 (15 min break)
1109. 03. 2022Wednesday20:30 – 22:15 (15 min break)
1214. 03. 2022Monday20:30 – 22:15 (15 min break)
1316. 03. 2022Wednesday20:30 – 22:15 (15 min break)
1421. 03. 2022Monday20:30 – 22:15 (15 min break)
23. 03. 2022No class
28. 03. 2022No class
1530. 03. 2022Wednesday20:30 – 22:15 (15 min break)
1604. 04. 2022Monday20:30 – 22:15 (15 min break)
1706. 04. 2022Wednesday20:30 – 22:15 (15 min break)
1811. 04. 2022Monday20:30 – 22:15 (15 min break)