LessonDateDayTime
129. 09. 2021Wednesday18:00 – 19:45 (15 min break)
204. 10. 2021Monday18:00 – 19:45 (15 min break)
306. 10. 2021Wednesday18:00 – 19:45 (15 min break)
411. 10. 2021Monday18:00 – 19:45 (15 min break)
513. 10. 2021Wednesday18:00 – 19:45 (15 min break)